Luvat

Talvikalastajan pyydysmerkinnät ja luvat kuntoon

Pakkasten saavuttua Etelä-Suomeen vedet alkavat jäätyä ja talvikalastuksen ystävät pääsevät pian mielipuuhaansa. Kalatalouden Keskusliitto muistuttaa voimassa olevista kalanpyydysten merkintätavoista ja tarvittavista kalastusluvista.

Näin merk­it­set pyy­dyk­sesi:

1) Jäältä kalastet­taes­sa pyy­dys ja kalas­tamista varten tehdyt, halka­isi­jal­taan yli 40 cm:n avan­not on merkit­tävä vähin­tään 1,2 metriä jään pin­nas­ta ulot­tuval­la merkkisa­lol­la, joka ei ole väriltään valkoinen. Salkoon on laitet­ta­va kaikki­in sivusu­un­ti­in näkyvä 2 cm korkea hei­jastin. Jos jään alle esimerkik­si las­ke­taan katiska, mer­ta tai vaikka­pa pystyrysä, asia hoide­taan yhden avan­non kaut­ta. Jos avan­to on yli 40 cm, merk­in­tään käytetään yhtä edel­lä mainit­tua vähin­tään 1,2 metristä salkoa hei­jas­tim­i­neen.

2) Jos pyy­dys tai use­an yhteen liite­tyn pyy­dyk­sen muo­dosta­ma kokon­aisu­us on pitu­udeltaan yli 10 metriä, on merkkisalkoa käytet­tävä pyy­dyk­sen molem­mis­sa päis­sä. Näin on esimerkik­si verkko­jen suh­teen toimit­ta­va. Taval­lista on, että tal­viverkko­ja las­ke­taan jään alle kokemisa­van­nos­ta säteit­täin use­am­paan suun­taan. Verkot ovat poikkeuk­set­ta yli 10 metriä pitk­iä, joten edel­lä mainit­tu­ja vähin­tään 1,2 metrisiä salko­ja tulee käyt­tää kokemisa­van­non lisäk­si jokaisen erisu­un­taan ole­van ”säteen” päässä.

Merk­in­tä viimeis­tel­lään yhteystiedoil­la. Pyy­dyk­sen aset­ta­jan nimi- ja yhteystiedot sekä kalas­tu­soikeu­den osoit­ta­va merk­ki tulee kiin­nit­tää merkkisa­lon yhtey­teen. Muista että oikea merk­in­tä on tur­val­lisu­usa­sia.

 

Kalastonhoitomaksu nousi vuoden vaihteessa

Pyy­dyskalas­tus vaatii aina vesialueen omis­ta­jan luvan ja 18–64-vuotiailta kalas­ton­hoit­o­mak­sun. Mak­sun voi suorit­taa Eräluvat.fi-verkkokaupassa, palvelunumeron 020 69 2424 kaut­ta tai R‑Kioskeissa. Kalas­ton­hoit­o­mak­su mak­saa vuodek­si 45 euroa, seit­semäk­si vuorokaudek­si 15 euroa ja vuorokaudek­si 6 euroa. R‑Kioskilla mak­su­un lisätään palvelumak­su.